Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนา 5 ปี
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 39) 30 ก.ย. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 130) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 121) 25 ก.พ. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 123) 16 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 115) 16 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ 3 (ดู : 124) 1 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 139) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ ม.4,5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 152) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา ม.2 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 142) 30 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 129) 27 ต.ค. 2563
ทะเบียนสรุป จัดซื้อจัดจ้างในรอบปี งบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค 62 - ก.ย. 63 (อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) (ดู : 154) 2 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 156) 30 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 142) 22 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซลส่วนกลาง (ดู : 92) 15 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 133) 30 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับถนนลงหินคลุกสายโรงน้ำยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ 2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 16 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต. หมู่ที่ 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 129) 16 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ยกระดับถนนหินคลุก สายโรงน้ำยาง-ศพด.กูแบบาเดาะ (ดู : 102) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต. (ดู : 100) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ก่อสร้าง ศพด.มัสยิดกูแบบาเดาะ (ดู : 97) 24 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 120 เมตร ยาว 120 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 125) 19 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาตำบล (ดู : 138) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 192) 5 ต.ค. 2562
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 168) 26 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟะสท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ (ดู : 168) 19 ก.ย. 2562
ประกาศสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 211) 19 ก.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 166) 18 ก.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 214) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผลการจัดซื้อการจ้างโครงการเสริมผิวจราจร พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ (ดู : 151) 9 ก.ย. 2562
เรื่องประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเส หมู่ 3 (ดู : 143) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 172) 9 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟะสท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ (ดู : 158) 4 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 193) 4 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 155) 30 ก.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 148) 10 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 142) 3 ก.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 2 ก.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอัฒจรรย์ สนามกีฬาอบต.ตะบิ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 136) 27 มิ.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านเจาะกือแย ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 219) 14 มิ.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143) 23 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143) 22 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหะยีดาโอะ หมู่ที่ 6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 143) 22 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 13 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเปาะลงยอ หมู่ที่ 5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 131) 8 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 139) 8 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านลาคอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 188) 3 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านกาเยาะมาดี ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 148) 2 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ 4 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 134) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 141) 5 เม.ย. 2562
ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 136) 21 ก.พ. 2562
ประกาศสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 136) 21 ก.พ. 2562
ประกาศผลการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 138) 20 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายหัวสะพาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 132) 20 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 144) 20 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 127) 20 ก.พ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 216) 18 ก.พ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายหัวสะพาน หมู่ 5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 215) 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 123) 14 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายลูโบะบาตู-ละอาร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 31 ม.ค. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายลูโบะบาตู-ละอาร์ หมู่ 5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 206) 29 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : info@tabing.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs