Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนา 5 ปี
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 25) 22 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 21) 22 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 17) 11 ต.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายก อบต.ตะบิ้ง (ดู : 19) 6 ต.ค. 2564
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 20) 28 ก.ย. 2564
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 16) 31 ส.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง มอบถุงยังชีพฯ พร้อมเงิน ให้แก่นายอุเซ็ง เจ๊ะแต ผู้พิการทางด้านสายตา ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ บ้านลานช้าง (ดู : 65) 13 ก.ค. 2564
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ขอเชิญชวนชาวตะบิ้งทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวท่านเอง และคนในครอบครัวและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ดู : 61) 13 ก.ค. 2564
เรื่อง การขอเอกสารความจำเป็น เดินทางเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด (ดู : 44) 29 มิ.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง (ดู : 69) 30 พ.ค. 2564
ประชาัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ร่วมประเมินความโปร่งของ อบต.ตะบิ้ง ประจำปี 2564 (ดู : 93) 26 เม.ย. 2564
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 47) 8 ก.พ. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 44) 7 ก.พ. 2564
จดหมายข่าว เรื่องภาษีป้ายอัตราใหม่ พ.ศ. 2563 (ดู : 37) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 62) 23 ธ.ค. 2563
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 160) 5 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 198) 30 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 159) 30 ก.ย. 2563
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 (ดู : 74) 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ดู : 201) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 255) 9 ก.ย. 2563
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2563 (ดู : 183) 3 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ (ดู : 216) 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ (ดู : 200) 29 ก.ค. 2563
ฐานข้อมูลทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 62) 20 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 190) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ฯ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 219) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (ดู : 217) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 196) 14 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 48) 26 มี.ค. 2563
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 34) 11 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 37) 9 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 42) 9 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 34) 25 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 35) 22 ม.ค. 2563
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 37) 7 ม.ค. 2563
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 30) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 165) 10 ต.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (ดู : 143) 24 ก.ค. 2562
สิทธิสตรี อบต.ตะบิ้ง (ดู : 258) 10 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแ (ดู : 166) 28 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง (ดู : 155) 14 ก.พ. 2562
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 167) 27 ธ.ค. 2561
โครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 (ดู : 383) 21 มี.ค. 2561
คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ (ดู : 391) 13 ต.ค. 2560
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ดู : 183) 4 ต.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหาารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 438) 2 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 367) 2 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (ดู : 335) 2 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 310) 2 ต.ค. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร เด็กเล็ก (ดู : 455) 25 มี.ค. 2559
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบเสนอรายการเพื่อเสียภาษี (ดู : 582) 16 ธ.ค. 2557
รับสมัครบุคคลาเข้าเป็นครูสอนการอ่านอัลกุรอ่าน (แบบกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 372) 1 พ.ย.
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 192) 25 ส.ค.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 132) 20 ส.ค.
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน (ดู : 212) 5 ส.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : info@tabing.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs