Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
(081-766-4168)
 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศขอขยายเวลาประกาศ-ภดส3-4 (ดู : 3) 25 ม.ค. 2566
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งเชิญชวนชาวตะบิ้ง ทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 15) 11 ม.ค. 2566
ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ดู : 25) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการฯ (ดู : 36) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 38) 16 พ.ย. 2565
เอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (ดู : 32) 15 พ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 77) 4 ต.ค. 2565
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้-ปีงบประมาณ66 (ดู : 60) 3 ต.ค. 2565
แต่งตั้งพนักงานเจ้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (ดู : 33) 1 ต.ค. 2565
ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 91) 1 ก.ย. 2565
แต่งตั้งพนักงานสํารวจ-พนักงานประเมิน-และพนักงานเก็บภาษี (ดู : 57) 19 ส.ค. 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 80) 20 ก.ค. 2565
การจัดการการเงินครัวเรือนเพื่อสุขภาพการเงินในชุมชน (ดู : 127) 1 มิ.ย. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา (ดู : 112) 31 พ.ค. 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 148) 9 ก.พ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู : 145) 8 ก.พ. 2565
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 214) 22 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 236) 22 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 220) 11 ต.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายก อบต.ตะบิ้ง (ดู : 176) 6 ต.ค. 2564
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 197) 28 ก.ย. 2564
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 205) 31 ส.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง มอบถุงยังชีพฯ พร้อมเงิน ให้แก่นายอุเซ็ง เจ๊ะแต ผู้พิการทางด้านสายตา ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ บ้านลานช้าง (ดู : 235) 13 ก.ค. 2564
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ขอเชิญชวนชาวตะบิ้งทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวท่านเอง และคนในครอบครัวและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ดู : 288) 13 ก.ค. 2564
เรื่อง การขอเอกสารความจำเป็น เดินทางเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด (ดู : 207) 29 มิ.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง (ดู : 246) 30 พ.ค. 2564
ประชาัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ร่วมประเมินความโปร่งของ อบต.ตะบิ้ง ประจำปี 2564 (ดู : 260) 26 เม.ย. 2564
สำรวจข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 184) 23 เม.ย. 2564
แบบสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน-ชุมชน-ในเขต-อปท. (ดู : 181) 23 เม.ย. 2564
รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดนัด (ดู : 193) 23 เม.ย. 2564
รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ดู : 193) 22 เม.ย. 2564
การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สูงอายุ (ดู : 174) 14 เม.ย. 2564
รณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง (ดู : 242) 7 เม.ย. 2564
มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 144) 19 ก.พ. 2564
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 212) 8 ก.พ. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 217) 7 ก.พ. 2564
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 82) 29 ม.ค. 2564
ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 83) 20 ม.ค. 2564
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 136) 10 ม.ค. 2564
จดหมายข่าว เรื่องภาษีป้ายอัตราใหม่ พ.ศ. 2563 (ดู : 205) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 239) 23 ธ.ค. 2563
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 323) 5 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 375) 30 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 332) 30 ก.ย. 2563
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 (ดู : 241) 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ดู : 371) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 451) 9 ก.ย. 2563
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2563 (ดู : 355) 3 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ (ดู : 398) 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ (ดู : 375) 29 ก.ค. 2563
ฐานข้อมูลทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 232) 20 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 358) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ฯ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 385) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (ดู : 382) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 365) 14 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 213) 26 มี.ค. 2563
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 203) 11 ก.พ. 2563
แบบรายงานน้ำเสียตามมาตรา 80ฯ (ดู : 189) 10 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 208) 9 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 215) 9 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : abttabing.30@gmail.com
อีเมล์สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : saraban_06940707@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs