Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
(081-766-4168)
 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy
รายงานผลตามโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
วันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษศุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและในสัตว์ในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง พื้นที่ หมู่ที่ 3,4 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตาน (ดู : 7)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ตะบิ้ง (ดู : 6)
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก จากนั้นได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก โอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งได้มอบหมาย นายมามุ ยูโซ๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ แกนนำอสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม การดำเนินงานผ่านลุล่วงไปด้วยดี #งานสาธารณสุข#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง #กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 7)
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 2 (ดู : 13)
ไวรัสตับอักเสบบีและซี ภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิต (ดู : 17)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ประกาศจัดจ้างทำป้ายรับสมัครครูสอนกีรออา (ดู : 249)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ ประจำปีงบ 2565 (ดู : 174)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ ประจำปีงบ 2564 (ดู : 170)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหลังอบต (ดู : 307)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 181)
 

วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
 
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตะบิ้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง คลิ๊กที่นี่
   
แบบประเมินความพึงพอใจ
อบต.ตะบิ้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : abttabing.30@gmail.com
อีเมล์สารบรรณอิเล็กทรอนิกส : saraban_06940707@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs