Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
(081-766-4168)
 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนา 5 ปี
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 64) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 62) 25 ก.พ. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 53) 16 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 57) 16 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ 3 (ดู : 61) 1 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ ม.4,5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา ม.2 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 30 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน ตุลาคม 2563 ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 27 ต.ค. 2563
ทะเบียนสรุป จัดซื้อจัดจ้างในรอบปี งบประมาณ 2563 ตั้งแต่ ต.ค 62 - ก.ย. 63 (อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี) (ดู : 113) 2 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 115) 30 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 94) 22 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซลส่วนกลาง (ดู : 50) 15 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 95) 30 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกระดับถนนลงหินคลุกสายโรงน้ำยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ 2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 16 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต. หมู่ที่ 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 16 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ยกระดับถนนหินคลุก สายโรงน้ำยาง-ศพด.กูแบบาเดาะ (ดู : 62) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต. (ดู : 59) 15 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ก่อสร้าง ศพด.มัสยิดกูแบบาเดาะ (ดู : 53) 24 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 120 เมตร ยาว 120 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 88) 19 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ก่อสร้างลานกีฬาตำบล (ดู : 96) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 152) 5 ต.ค. 2562
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 130) 26 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่สัญญาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟะสท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ (ดู : 126) 19 ก.ย. 2562
ประกาศสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 173) 19 ก.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123) 18 ก.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผลการจัดซื้อการจ้างโครงการเสริมผิวจราจร พาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ (ดู : 109) 9 ก.ย. 2562
เรื่องประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเส หมู่ 3 (ดู : 104) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 124) 9 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟะสท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ (ดู : 115) 4 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 150) 4 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำตะบิ้ง – บือแนจือแร หมู่ที่ 1 (ดู : 115) 30 ก.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 109) 10 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 104) 3 ก.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 2 ก.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอัฒจรรย์ สนามกีฬาอบต.ตะบิ้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 27 มิ.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านเจาะกือแย ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 14 มิ.ย. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 23 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 22 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหะยีดาโอะ หมู่ที่ 6 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 99) 22 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 103) 13 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเปาะลงยอ หมู่ที่ 5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 8 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 8 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 บ้านลาคอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 136) 3 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านกาเยาะมาดี ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 99) 2 พ.ค. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ 4 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 99) 5 เม.ย. 2562
ประกาศแผน การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 89) 21 ก.พ. 2562
ประกาศสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 98) 21 ก.พ. 2562
ประกาศผลการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 94) 20 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายหัวสะพาน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 94) 20 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 103) 20 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 20 ก.พ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 175) 18 ก.พ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายหัวสะพาน หมู่ 5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 171) 18 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ 3 (ดู : 86) 14 ก.พ. 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายลูโบะบาตู-ละอาร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 107) 31 ม.ค. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายลูโบะบาตู-ละอาร์ หมู่ 5 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (ดู : 166) 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 109) 5 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : info@tabing.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs