Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
(081-766-4168)
 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนา 5 ปี
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง มอบถุงยังชีพฯ พร้อมเงิน ให้แก่นายอุเซ็ง เจ๊ะแต ผู้พิการทางด้านสายตา ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ บ้านลานช้าง (ดู : 19) 13 ก.ค. 2564
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ขอเชิญชวนชาวตะบิ้งทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวท่านเอง และคนในครอบครัวและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ดู : 18) 13 ก.ค. 2564
เรื่อง การขอเอกสารความจำเป็น เดินทางเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด (ดู : 13) 29 มิ.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง (ดู : 27) 30 พ.ค. 2564
ประชาัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ร่วมประเมินความโปร่งของ อบต.ตะบิ้ง ประจำปี 2564 (ดู : 50) 26 เม.ย. 2564
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 19) 8 ก.พ. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 18) 7 ก.พ. 2564
จดหมายข่าว เรื่องภาษีป้ายอัตราใหม่ พ.ศ. 2563 (ดู : 10) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 33) 23 ธ.ค. 2563
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 128) 5 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 174) 30 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 130) 30 ก.ย. 2563
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 (ดู : 50) 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ดู : 175) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 215) 9 ก.ย. 2563
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2563 (ดู : 156) 3 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิคนพิการ (ดู : 187) 29 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ (ดู : 169) 29 ก.ค. 2563
ฐานข้อมูลทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 38) 20 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 161) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตร ฯ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 190) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ (ดู : 194) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 171) 14 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 17) 26 มี.ค. 2563
จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 10) 11 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 10) 9 ก.พ. 2563
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 9) 9 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 8) 25 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 10) 22 ม.ค. 2563
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 10) 7 ม.ค. 2563
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 5) 2 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ดู : 140) 10 ต.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (ดู : 1) 24 ก.ค. 2562
สิทธิสตรี อบต.ตะบิ้ง (ดู : 230) 10 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแ (ดู : 130) 28 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง (ดู : 128) 14 ก.พ. 2562
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 141) 27 ธ.ค. 2561
โครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 (ดู : 356) 21 มี.ค. 2561
คู่มือปฏิบัติเบี้ยยังชีพ (ดู : 367) 13 ต.ค. 2560
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ดู : 157) 4 ต.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหาารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 411) 2 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 334) 2 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (ดู : 312) 2 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง (ดู : 286) 2 ต.ค. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัคร เด็กเล็ก (ดู : 425) 25 มี.ค. 2559
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบเสนอรายการเพื่อเสียภาษี (ดู : 554) 16 ธ.ค. 2557
รับสมัครบุคคลาเข้าเป็นครูสอนการอ่านอัลกุรอ่าน (แบบกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 348) 1 พ.ย.
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 164) 25 ส.ค.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ดู : 101) 20 ส.ค.
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน (ดู : 185) 5 ส.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : info@tabing.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs