Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง สายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 073-330638

 
นายณัฐวุฒิ อาแวปูเตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
(081-766-4168)
 
นางซาลือมา สาและ
ปลัด อบต.ตะบิ้ง
( 081-738-3236)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ อบต.ตะบิ้ง
คู่มือบริการประชาชน
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนา 5 ปี
การปฏิบัติราชการ
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
หนังสือเชิญประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่เป็นหนังสือ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง มอบถุงยังชีพฯ พร้อมเงิน ให้แก่นายอุเซ็ง เจ๊ะแต ผู้พิการทางด้านสายตา ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ณ บ้านลานช้าง (ดู : 38)
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ขอเชิญชวนชาวตะบิ้งทุกท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวท่านเอง และคนในครอบครัวและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ดู : 38)
เรื่อง การขอเอกสารความจำเป็น เดินทางเข้า - ออก พื้นที่ควบคุมเข้มงวดสามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด (ดู : 26)
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง (ดู : 45)
ประชาัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่าน ร่วมประเมินความโปร่งของ อบต.ตะบิ้ง ประจำปี 2564 (ดู : 71)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 87)
เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 82)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 76)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 75)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ 3  (ดู : 80)
 
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายซาการียา บือราเฮ็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้พาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ไปตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ ของ อบต.ตะบิ้ง ณ หมู่ที่ 6 บ้านจ่ากอง ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบประเมินความพึงพอใจ
อบต.ตะบิ้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
  หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 
โทรศัพท์ : 073-330638
โทรสาร : 073-330638
E-mail Address : info@tabing.go.th
 
   Copyright © 2019. www.tabing.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs